Algemene voorwaarden voor opleidingen

Versie 19 mei 2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator        : KetoGroup B.V., Stuurmankade 342, 1019 WE Amsterdam met Kvk nummer 82094101

Cursist                 : Voor één of meerdere Opleidingen ingeschreven persoon

Opleidingen       : Cursussen, workshops, congressen, opleidingen en seminars

Overeenkomst  : De inschrijving tot Opleiding(en) en de daarbij geaccordeerde “Algemene voorwaarden voor opleidingen” van Organisator.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Opleidingen die worden georganiseerd onder de vlag van Organisator. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer zij door Cursist bij inschrijving, op de website van Organisator (www.ketogroup.eu) of anders, zijn geaccordeerd.
 2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Organisator en Cursist zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Opleidingenomschrijvingen

 1. Organisator staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie over de Opleidingen heeft verstrekt.
 2. Na inschrijving voor één of meerdere Opleidingen heeft Cursist twee weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan Cursist kosteloos en zonder opgaaf van reden de Opleidingen annuleren.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

Organisator verstrekt Cursist tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor het goed verloop van de afgenomen Opleidingen.

Artikel 5. Opleidingenorganisatie en -inhoud

 1. Organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de Opleidingen.
 2. In het geval van externe docenten zal Organisator alles in het werk stellen om de inhoud van de Opleidingen te laten overeenkomen met de beschrijving van de Opleidingen zoals gedaan in de aankondiging.
 3. Organisator is niet verantwoordelijk voor de theoretische en praktische inhoud daar waar deze valt onder de eigen visie van de docent.
 4. Organisator is niet verantwoordelijk voor eventueel toegebracht letsel door foutieve handgrepen van zowel de docent als de mede student.
 5. Ieder docent dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 6. Eigendomsrechten van Opleidingen-materiaal blijven bij Organisator of de betreffende docent. Delen van Opleidingen-materiaal (bv. Syllabus en presentaties) met derden is niet toegestaan.

Artikel 6. Wijziging van de Opleidingen

 1. Organisator zal bij wijzigingen van de Opleidingen-inhoud, de Opleidingen-data en de Opleidingen-plaats dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij Cursist.
 2. Wanneer deze wijzigingen Cursist niet uitkomen heeft Cursist het recht de Opleidingen kosteloos te annuleren.
 3. Bij onvoldoende deelname heeft Organisator het recht de Opleidingen te annuleren en dit tot minimaal twee weken voorafgaand aan de Opleidingen.
 4. Bij annulering door overmacht (ziekte, reisbeperkingen, etc.) heeft Organisator het recht de Opleidingen te annuleren ook later dan twee weken voor de Opleidingendatum.
 5. Organisator is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten zoals vliegtickets en hotelkosten in geval van annulering door overmacht (zie ook artikel 13).

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst geldt voor de Opleidingen waar Cursist zich voor in heeft geschreven. In geval van een Opleiding geldt de Overeenkomst voor de totale duur van de opleiding.

Artikel 8. Opleidingskosten

 1. De Opleidingskosten zijn conform de kosten die zijn aangegeven op de website van Organisator of die zijn aangegeven in de brochure van Organisator.
 2. De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch tenzij bij onlineopleidingen of anders aangegeven doch exclusief overnachtingkosten.
 3. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW wegens registratie bij het CRKBO.
 4. De Opleidingskosten zijn inclusief de syllabus tenzij anders aangegeven door Organisator.
 5. De Opleidingskosten kunnen voor het tweede jaar van een opleiding worden verhoogd. Dit moet door Organisator tijdig worden aangegeven bij Cursist. Cursist heeft op basis van een bezwaar tegen deze kostenverhoging het recht zich niet in te schrijven voor het tweede jaar van de opleiding.

Artikel 9. Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum maar uiterlijk voor de start van de opleiding, tenzij door Organisator en Cursist anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is Cursist in gebreke en heeft Organisator het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cursist in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim komen ten koste van Cursist.
 3. Na inschrijving heeft Cursist twee weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan Cursist kosteloos en zonder opgaaf van reden de inschrijving annuleren. Mocht u binnen 2 weken voor aanvang van de cursus inschrijven heeft u recht op 2 weken bedenktijd, maar vervalt indien de cursus van start gaat en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 4. Indien de betaling langer dan twee weken achterwege blijft, kan Organisator Cursist van de deelnemerslijst schrappen en een andere Cursist toelaten in de Opleidingen.
 5. Bij annulering van de Opleidingen tot 12 weken van tevoren worden geen kosten inrekening gebracht. Bij annulering tot tussen de twaalf en vier weken van tevoren wordt 50% van het Opleidingsgeld gerestitueerd binnen 2 weken. Bij annulering binnen vier weken is de Cursist verplicht het totale Opleidingsgeld te voldoen.
 6. In het geval van “overmacht” kan Cursist in overleg met Organisator het Opleidingsgeld laten staan voor een volgende Opleidingen. Organisator bepaalt of er sprake is van overmacht.
 7. In geval van annulering wegens “overmacht” laat Cursist zo spoedig mogelijk weten aan Organisator dat zij/ hij niet aanwezig kan zijn op de Opleidingen.
 8. De prijzen in de genoemde Opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10. Klachtenprocedure

Wanneer u één of meerdere Opleidingen afneemt bij de Organisator kan het onverhoopt voorkomen dat er iets voor u niet naar tevredenheid of naar wens is (geweest). Wanneer dat het geval is gaan wij graag met u in gesprek om ervoor te zorgen dat hier een gepaste oplossing voor komt. Het gesprek zal dan plaats vinden met de klachtenbemiddelaar van de Organisator.

In dit document wordt in het kort onze klachtenprocedure weergegeven en ook de bijbehorende reactietermijnen van ons als organisatie

Voorafgaand aan uw klacht?

In eerste instantie vragen we u om direct in gesprek te gaan met de betrokken waarover u niet tevreden bent. Hou daarbij rekening met onderstaande zaken.

 • Ga zo snel mogelijk met de betrokkenen in gesprek.
 • Schrijf de te bespreken punten voor u zelf op.
 • Geef de ruimte om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Behandel elkaar met respect.

U komt er niet uit? Wat nu?

Als u er niet uitkomt met de betrokkenen of wanneer u niet in gesprek wilt gaan met de betrokkenen kunt u een klacht indienen. U dient de klacht dan schriftelijk of via e-mail in bij Organisator. We adviseren daarbij om andere acties/gesprekken stop te zetten.

Onderstaand de zaken waar u rekening mee dient te houden in uw brief/e-mail wanneer u over wilt gaan tot een klacht.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
 • De betreffende opleiding die u volgt;
 • De datum waarop de brief/e-mail geschreven wordt;
 • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht met daarin eventueel betrokkenen benoemd;
 • Wat u van de klachtenbemiddelaar verwacht;
 • Een (digitale) handtekening;
 • Vermeld bij een brief in de linkerbovenhoek van de envelop ‘Klacht’ en in een e-mail een subject dat start met “Klacht”

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zal Organisator binnen twee weken een ontvangstbevestiging sturen. Binnen vier weken na ontvangst zal Organisator een inhoudelijke reactie op de klacht geven, wanneer Organisator uw klacht als gegrond verklaart zal er in de reactie ook een gepaste oplossing aangeboden worden. Mocht de reactie op uw klacht langer op zich laten wachten dan de gestelde termijnen dan ontvangt u hierover een bericht, uiterlijk vier weken na ontvangst van uw klacht.

Klachten kunt u sturen naar klachten@ketogroup.eu of per post naar:

KetoGroup B.V.
t.a.v. Klachtencommissie
Stuurmankade 342
1019 WE Amsterdam

Mocht Organisator en Cursist niet tot een oplossing komen dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke derde:

Schouten Financiële Dienstverlening
info@schoutenadvies.nl

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor KetoGroup. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen uitgevoerd.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde bewaard voor een periode van drie jaar (36 maanden).

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Organisator georganiseerde opleiding geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opleidingen die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de Opleidingen.
 2. Indien Organisator aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Organisator in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Organisator is in geen geval aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan door foutieve handgrepen verricht door docenten of mede Cursisten. Deze vallen te allen tijde onder de verantwoording van de mede Cursist en/of docent.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 12. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken zijn te allen tijde voor de verantwoording van Cursist.

Artikel 13. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Organisator, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Organisator heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opleidingen zijn begonnen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de Opleidingen uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de inschrijving voor de Opleidingen te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Wanneer door overmacht een deel van de Opleidingen of opleiding vervalt zal de Organisator binnen twee maanden een vervangende activiteit communiceren. Wanneer dit Cursist niet schikt kan deze een deel van zijn inschrijfgeld terugvragen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het percentage van de tijd dat de Opleidingen reeds is gegeven.

 Artikel 14. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Organisator gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Organisator zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Organisator niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Organisator zich de rechten en bevoegdheden voor die Organisator toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Organisator of een externe docent zoals geuit in de Opleidingen, zijn en blijven eigendom van Organisator en of docent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Alle door Organisator verstrekte stukken, zoals Opleidingen syllabus, Opleidingenverslagen, enz. ten behoeve van Cursist, zijn te gebruiken door Cursist en zijn te vermenigvuldigen door Cursist ten behoeve van eigen gebruik in de eigen praktijk. Alle door Organisator verstrekte stukken mogen niet door Cursist zonder voorafgaande toestemming van Organisator openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Cursist mag alleen foto’s, audio- en video opnames maken wanneer daar uitdrukkelijk instemming voor is verleend door Organisator en de eventuele externe docent.

Artikel 16. Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie in onderling overleg op te lossen.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Organisator en Cursist is Nederlands recht van toepassing; ook indien Cursist woonachtig of gevestigd is in het buitenland.