Algemene voorwaarden KetoVrouw Letitia

Versie maart 2021

artikel 1 – algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Diensten door KetoVrouw.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– KetoVrouw: een eenmanszaak onder de naam SurAthletics met adres Burgemeester van Haarenlaan 750, 3119 GT Schiedam, KvK nr. 69 54 47 86.
– Opdracht of Dienst(en): de tussen KetoVrouw en Opdrachtgever of Cliënt gesloten overeenkomst van opdracht. Hieronder vallen: pakketten (inclusief de bijbehorende intake, coachgesprekken en consulten), coachgesprekken, email advies en WhatsApp coaching.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft tot door KetoVrouw geleverde Diensten.
– Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens Opdrachtgever, die door KetoVrouw wordt begeleid of de door Opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door KetoVrouw is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door KetoVrouw en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.
– Schriftelijk: email of post.

c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door KetoVrouw schriftelijk zijn bevestigd. KetoVrouw wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

artikel 2 – Opdracht

a. Offertes van KetoVrouw zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever en/of de Cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de Opdrachtgever en/of de Cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de Opdracht dan kan KetoVrouw de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

b. De Opdracht is een inspanningsovereenkomst voor zowel KetoVrouw, als de Opdrachtgever, als de Cliënt. Hiermee verbindt men zich tot een optimale inzet.

c. Een Opdracht tot begeleiding door KetoVrouw komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door KetoVrouw. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

d. KetoVrouw wijst de Opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door Cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door KetoVrouw zal de rechtspositie van Opdrachtgever en Cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Opdrachtgever en/of de Cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de Opdracht, kan KetoVrouw de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

f. De door KetoVrouw aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar Diensten zijn indicatief.

g. KetoVrouw behoud het recht data of locaties te wijzigen/ te annuleren. Indien de Opdrachtgever/ Cliënt niet akkoord is kan men kosteloos afzien van het coachingstraject.

artikel 3 – tarieven

a.De door KetoVrouw gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen, indien nodig, apart in rekening worden gebracht.

b. De reiskosten die Cliënt maakt komen voor rekening van Cliënt en/of Opdrachtgever zelf.

c. De honorering die KetoVrouw zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

d. Indien KetoVrouw bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 1 maand van tevoren aan de Opdrachtgever/ Cliënt melden. Indien de Opdrachtgever/ Cliënt niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn KetoVrouw en de Opdrachtgever/ Cliënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 1 maand onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.

e. Indien de Cliënt niet tijdig op een intake of consult afspraak arriveert, in persoon dan wel via videogesprek of telefonisch, zal KetoVrouw de gereserveerde tijd volledig bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de Cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de Opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

artikel 4 – betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 5 werkdagen na de intakedatum, tevens factuurdatum, en dient te worden overgemaakt op de bankrekening van KetoVrouw

b. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.

c. Indien de Opdrachtgever/ Cliënt niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever/ Cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door KetoVrouw te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de Opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €100,-.

d. KetoVrouw is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de Opdrachtgever/ Cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5 – vertrouwelijkheid

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Indien en voor zover KetoVrouw schriftelijk rapport uitbrengt aan de Opdrachtgever, niet zijnde de Cliënt, zal de Cliënt vooraf het rapport mogen inzien.

c. De Opdrachtgever en/of de Cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 6 – aansprakelijkheid

a. KetoVrouw is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door Cliënt of Opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door KetoVrouw gegeven adviezen.

b. KetoVrouw is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KetoVrouw voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de Opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer Opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de Opdracht schriftelijk aan KetoVrouw kenbaar te maken.

artikel 7 – intellectueel eigendom

a. De door KetoVrouw uitgebrachte adviezen en/of rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor Cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de Cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de Opdrachtgever.

b. KetoVrouw behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.

c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikking stelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan Opdrachtgever en Cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van KetoVrouw nodig.

d. Opdrachtgever vrijwaart KetoVrouw voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

artikel 8 – opzegging

a. De Opdrachtgever/ Cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. Algemeen geldt dat de Opdrachtgever/ Cliënt de kosten van email advies, coachgesprek en WhatsApp coaching vooraf geheel voldoet aan KetoVrouw. Voorts geldt dat de Opdrachtgever/ Cliënt een aangekocht coaching pakket binnen 5 werkdagen na intake- dan wel consultdatum, tevens factuurdatum, geheel voldoet aan KetoVrouw, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.

  • Bij opzegging van de overeenkomst binnen 5 werkdagen na de intake datum is 50% van de volledige pakket kosten verschuldigd;
  • Opzegging van de overeenkomst ná 5 werkdagen vanaf de intakedatum ontslaat de Opdrachtgever/ Cliënt niet van de betalingsplicht en geeft geen recht op terugbetaling van de pakket kosten;
  • Opzegging van de overeenkomst voordat de bij een pakket behorende intake heeft plaatsgevonden is kosteloos mits deze uiterlijk 24 uur voor de intakedatum wordt doorgegeven. Bij een opzegging van de overeenkomst minder dan 24 uur voor de intakedatum worden de kosten van de intake in rekening gebracht.
  • Annulering van een coachgesprek is kosteloos mits deze uiterlijk 24 uur voor de consultdatum wordt doorgegeven. Bij een annulering minder dan 24 uur voor de consultdatum worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.

artikel 9 – ontbinding

a. KetoVrouw is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

  • de Opdrachtgever/ Cliënt in verzuim is;
  • de Opdrachtgever/ Cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
  • Opdrachtgever/ Cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
  • Cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

b. In bovengenoemde gevallen is de Opdrachtgever/ Cliënt tegenover KetoVrouw schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KetoVrouw zijn toe te rekenen. Wanneer KetoVrouw door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de Opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door KetoVrouw blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor Diensten die nog niet zijn verricht, zal KetoVrouw deze binnen redelijke termijn medegedeeld.

artikel 10 – toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen KetoVrouw en de Cliënt en/of Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.